Семінар № 2. Закон України «Про вищу освіту».

Семінар № 2. Закон України «Про вищу освіту».

ПЛАН

1. Законодавство України про вищу освіту

2. Державна політика у сфері вищої освіти

3. Право на вищу освіту

4. Рівні та ступені вищої освіти

Питання для самостійного опрацювання

1. До робочого зошиту виписати поняття

- результати навчання;

- кваліфікація.

2. На підставі вивченого матеріалу скласти СХЕМУ ступневості вищої освіти України.

Наприклад:

Початковий рівень (короткий цикл) - Молодший бакалавр - Диплом молодшого бакалавра - 5 рівень Національної рамки кваліфікацій

Література основна

  1. Закон України Про вищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004)
  2. Лукаш А.О. Університетська освіта : конспект лекцій [Текст]. / А.О.Лукаш. – Суми, Сумський державний університет, 2011. – [Електронний варіант] // http://www.vuzllib.su/books/7054-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D Семінар № 2. Закон України «Про вищу освіту».1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/5-2._%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%99_%D0%97_%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A3_%C2%AB%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90%C2%BB
  3. Кравець О. М. Конспект лекцій з курсу «Університетська Семінар № 2. Закон України «Про вищу освіту». освіта» [Текст]. / О.М.Кравець. – Харків, ХНАМГ, 2011. - [Електронний варіант] // http://eprints.kname.edu.ua/23527/1/2010%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.156%D0%BB%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%B7%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%2027.02.2011.pdf
  4. Герцик М.С Семінар № 2. Закон України «Про вищу освіту».., Вацеба О.М. Вступ до спеціальностей галузі «фізичне виховання і спорт»: підручник. / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. — Харків: «ОВС», 2005.
  5. Аніловська Г. Я., Марушко Н. С., Томаневич Л. М. Університетська освіта: Навч. посібник. – Львів: «Магнолія-2006». – 370 с.
  6. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

Література додаткова

1. Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання: Колективна монографія /Упоряд. О.М. Вацеба, Ю.В. Петришин, Є.Н. Приступа, І.Р. Боднар. - Л., Українські технології, 2005. - 296 с.

2. Болонський процес у фактах і документах / Упорядн. Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д.,Грубінко В.В.,Бабин1.1.-Тернопіль,2003.-56 с.

3. Журавський Семінар № 2. Закон України «Про вищу освіту». В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. - 416 с.

4. Заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої освіти і науки України (Наказ МОН України № 49 від 23.01.2004 р.).

5. Корсак К., Побєрезька Г. Світло і тіні «Болонського процесу» // Науковий світ. - 2003. - № 12. - С. 8-9.6. Кремєнь В. Болонський процес: зближення, а не уніфікація // Дзеркало тижня. - 2003. - № 48 (473). - 13 груд.

7. Кремєнь В. Модернізація освіти - сьогодні і завтра // Освіта України. - 2003. - № 42-43. -10 черв.

8. Кремєнь В. Модернізація системи освіти як важливий чинник інноваційного розвитку держави // Освіта України. - 2003. - №34. - 13 трав.

9. Мачулін В.Ф., Бойко Р.В., Шкляр Л.Є. ВАК у контексті Болонського процесу // Бюлетень Вищої Семінар № 2. Закон України «Про вищу освіту». атестаційної комісії України.- 2005.- № 3.– С. 2-6.

10. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. - К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. - 26 с.

11. Тимчасове положення про організацію навчального процесу у кредитно-модульній системі підготовки фахівців (Наказ МОН України № 48 від 23.01.2004 р.).

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentanpmcib.html
documentanpmjsj.html
documentanpmrcr.html
documentanpmymz.html
documentanpnfxh.html
Документ Семінар № 2. Закон України «Про вищу освіту».